Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

23.11.2010.

Seminārs „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”

Ielūgums uz semināru „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”, kas norisināsies 2010.gada 7.decembrī, plkst.11:00 Rēzeknes pilsētas domes ēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93. Tiek aicināti pašvaldību deputāti un darbinieki, namu pārvaldnieki, atkritumu apsaimniekotāji un citi interesenti.

„Zaļā Josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju un piedaloties Vides Ministrijas pārstāvjiem organizē semināru, lai veicinātu Reģionālā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildē iesaistīto pušu izpratni un skaidrību par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas mērķiem, tuvākiem uzdevumiem, pienākumiem un atbildību, finansējuma avotiem sistēmas ieviešanā un attīstībā.

Atkritumu apsaimniekošanas politiku Latvijā nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Saskaņā ar valsts plānu Latvija tiek iedalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos un Rīgas pilsētā.

Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Rēzekne, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ludzas, Zilupes un Ciblas novadi.

Plānu mērķis ir novērst atkritumu rašanos, nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai un ilgspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanai. Kā arī apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana līdz minimumam, atkritumu iznīcināšana vai apglabāšana cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Plāna darbības laikā būtiskākie sasniedzamie rādītāji ir sekojoši – apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 75% no 1995 gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma, izlietotā iepakojuma reģenerācija (pārstrāde) 2010.gadā ne mazāka kā 54% apmērā no saimnieciskā apritē esošā iepakojuma. Nodrošināt, ka līdz 2009.gada.1.janvārim uz vienu iedzīvotāju tiek savākti 4 kg mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu u.c.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu atkritumu radītājs ir ikviena fiziska, kā arī juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus. Kur Pašvaldību pienākums ir organizēt sadzīves atkritumu, tai skaitā radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, organizēt atkritumu dalītu vākšanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Seminārā tiks apskatīti arī jautājumi par atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi, par šķirošanas nepieciešamību un to pārstrādi, atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Par to kā veicas ar Austrumlatgales reģionālā plāna ieviešanu – sasniegtajiem rezultātiem un tuvākiem plāniem, kā arī iespējamo investīciju piesaisti plānoto mērķu sasniegšanai.

Būsiet laipni gaidīti seminārā!

Semināra programmu var apskatīt šeit! Dalību seminārā pieteikt līdz š.g. 1.decembrim.

Velga Vilciņa, mob.29525682
e-pasts: velga.vilcina@zalajosta.lv