Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

23.01.2018.

Izveidota vienota siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metode

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto vienoto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aprēķina metodi, kuru plānots sākt piemērot no šī gada 1.jūnija.
VARAM skaidro, ka šobrīd Latvijā nav pieejama vienota SEG emisiju aprēķina metodika un pagaidām dažādas iestādes - ministrijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas - atbalstot vai īstenojot konkrētus projektus, izmanto dažādas aprēķinu formulas un pieņēmumus SEG emisiju aprēķiniem. Līdz ar to, dažādu un savstarpēji atšķirīgu aprēķinu metodoloģijas dēļ nav iespējams savstarpēji salīdzināt rezultātus vai veikt korektu datu apkopojumu.
Noteikumu projekta mērķis ir noteikt metodiku vienotam SEG emisiju aprēķinam, lai novērtētu pasākumu un projektu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Tajā ir ietverta emisiju izmaiņu aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu dažādu tautsaimniecības nozaru pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma apjomu.
Plānots, ka šo metodiku pielietos tādu pasākumu novērtēšanai, kuru laikā paredzēts uzlabot energoefektivitāti, ieviest atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas vai uzlabot fosilo energoresursu tehnoloģiju efektivitāti, uzlabot aukstuma iekārtu efektivitāti vai arī īstenot pasākumus transporta vai atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Lai nodrošinātu emisiju apjoma aprēķinu, centralizētās un lokālās siltumapgādes sistēmas operatoriem katru gadu aprēķini būs jāpublicē savā tīmekļvietnē vai jāizsniedz uzziņa par tā vērtību pēc pieprasījuma.
Emisiju apjoma izmaiņas tiks aprēķinātas kā starpība starp to apjomu pirms un pēc pasākuma īstenošanas.
Ministrija skaidro, ka metodika obligāti jāizmanto būs tikai tad, ja valsts iestāžu sagatavotajos tiesību aktos par enerģētikas, transporta un atkritumu apsaimniekošanas nozarēm būs noteikta tās izmantošana. "Piemēram, šādas metodikas piemērošana būtu nepieciešama ES fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros, kad finansējums tiek piešķirts projektu konkursu ietvaros un atbalstāmās darbības ietekmē klimata pārmaiņas," norāda ministrija.
Citos gadījumos metodikas izmantošana ir brīvprātīga izvēle.

@ Katrīna Karzubova, LETA