Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

22.09.2020.

Informācija par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pirmajiem trim mēnešiem

Atkritumi.lv pārpublicē Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta sniegto informāciju par Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības pirmajiem trim mēnešiem un tajos sasniegto

Rīgā kopš 2020. gada 20. maija sadzīves atkritumu apsaimniekošana norit atbilstoši jaunai sistēmai, proti, pilsēta ir sadalīta četrās zonās, un katru apsaimnieko viens pakalpojuma sniedzējs atbilstoši fiksētai pakalpojumu maksai un ļoti stingram pakalpojuma prasību grozam no Rīgas pašvaldības puses. Pirmo mēnešu darbības rezultāti rāda, ka Rīgā ik mēnesi pieaug kvalitatīvi sašķiroto atkritumu apjoms, atkritumu saimniecības attīstībā tiek veiktas jaunas investīcijas un ieviesti uzlabojumi. Tāpat ir uzlabojusies informācijas aprite starp visiem atkritumu apsaimniekošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kas ļauj mērķtiecīgāk un kvalitatīvāk plānot un īstenot šķirošanas pakalpojumu un atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstību pilsētā.

Mainoties darbības pamatprincipiem tik apjomīgā sistēmā, kāda ir Rīgas atkritumu apsaimniekošana, pirmais posms ir sarežģīts visiem – pašvaldībai kā sistēmas uzraugam, pakalpojuma sniedzējiem un, protams, arī ikvienam rīdziniekam. Tagad, kad ir pagājis pirmais, visdinamiskākais posms, var teikt, ka šo izmaiņu ieviešana ir bijusi veiksmīga. Ja līgumu slēgšanas posmā Mājokļu un vides departaments saņēma daudz jautājumu no iedzīvotāju puses, tad šobrīd departaments saņem tikai atsevišķus jautājumus vai sūdzības, kas galvenokārt skar pārpratumus ar atkritumu izvešanas grafikiem. Nākamais solis Rīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanā ir visu to atkritumu radītāju, kas nav noslēguši līgumus, apzināšana un iekļaušana. Sadarbībā ar Administratīvo inspekciju un Rīgas pašvaldības policiju jau tuvākajā laikā tiks sāktas pārbaudes adresēs, par kurām nav noslēgti atkritumu apsaimniekošanas līgumi.

Kvalitatīvas šķirošanas iespējas

Jaunās sistēmas ietvaros Rīgā tiek apkalpoti kopumā 28 916 klienti, no kuriem 16 229 ir fiziskas personas, bet 12 687 juridiskas personas. Ir uzstādīti 52 955 konteineri, no kuriem gandrīz 1/3 konteineru ir paredzēti šķirotajiem atkritumiem. Savukārt no visu savākto atkritumu kopējā apjoma ap 17% veido tieši kvalitatīvi savāktie šķirotie atkritumi. Pirmo mēnešu laikā ir izveidots 41 šķirošanas punkts, kā arī tiek nodrošināta darbība jau iepriekš izveidotajā 51 punktā. Šobrīd pašvaldība kopā ar pakalpojumu sniedzējiem apseko un saskaņo vietas Rīgā, kur jau tuvākajā nākotnē ir iecerēts izveidot jaunus publiskus šķirošanas laukumus.

Bioloģiski noārdāmos atkritumus šobrīd ir iespējams nodot atkritumu šķirošanas laukumos Spilves ielā 8e un Vietalvas ielā 5, kā arī Rīgas iedzīvotāji – fiziskas un juridiskas personas – var vērsties pie sava atkritumu apsaimniekotāja, lai savā teritorijā uzstādītu konteineru bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Plānots, ka jau tuvākā gada laikā bioloģiski noārdāmo atkritumu nodošanas iespējas vairākkārt palielināsies.

Paredzamas, nepārtrauktas investīcijas sistēmā

Sākot darbu, visi pakalpojuma sniedzēji ir nomainījuši savu autoparku, un šobrīd Rīgas atkritumu apsaimniekošanu nodrošina videi visdraudzīgākās E5 un E6 standarta automašīnas. Turklāt Rīgā klientu apkalpošanai tiek izmantotas arī Latvijā vienīgās atkritumu savākšanas automašīnas, kas darbojas ar saspiesto dabasgāzi (CNG). Tādā veidā tiek mazināts arī atkritumu savākšanas automašīnu radītais gaisa piesārņojums pilsētā. Dalījums teritorijās ļauj samazināt arī pakalpojumu sniegšanā izmantoto transportlīdzekļu satiksmes plūsmu.  Būtiskas investīcijas ir veiktas arī konteineru parku atjaunošanā, efektīvu maršrutu izstrādē, individuālu risinājumu piemērošanā iedzīvotājiem un iedzīvotāju informēšanā. Pakalpojumu sniedzēji turpina regulāras investīcijas jaunu šķirošanas iespēju attīstīšanā, jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē, kā arī pakāpeniski – tekstila savākšanas sistēmas izveidē, kas Latvijā jāievieš līdz 2025. gadam.

Efektīva informācijas aprite starp dalībniekiem

Jaunās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros Rīgas pašvaldībai ir radusies iespēja izveidot efektīvu informācijas apriti, kas paredz ikmēneša tikšanās ar dalībniekiem, nepārtrauktas statistikas un datu atjaunošanu par noslēgto līgumu skaitu,  savākto sadzīves nešķiroto atkritumu, lielgabarīta atkritumu, būvniecības atkritumu, dalīti vākto atkritumu apjomu, kā arī infrastruktūru: uzstādīto konteineru skaitu sadzīves nešķirotajiem, šķirotajiem atkritumiem, par apkalpojamo objektu skaitu un par izveidotajiem šķirošanas punktiem – gan publiskajiem, gan privātajiem. Šobrīd pašvaldība aktīvi strādā, lai pabeigtu Rīgas pilsētas pašvaldības atkritumu radītāju un valdītāju informatīvo sistēmu PARIS. Tajā tiks apkopota informācija par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, informācija par līgumiem, klientu veidiem un daudzumu, par atkritumu izvešanas grafikiem, transporta plūsmu un savākto atkritumu apjomu. Šāda sistēma ļaus vieglāk un efektīvāk pārraudzīt un kontrolēt atkritumu apsaimniekošanas darbību pilsētā, kā arī mērķtiecīgi attīstīt to.