Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

28.01.2021.

Apstiprināts jaunais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam

Apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam, kas paredz paplašināt atkritumu dalītās vākšanas sistēmu, attīstīt atkritumu apsaimniekošanas institucionālo sistēmu, veidojot spēcīgākus atkritumu apsaimniekošanas reģionus un īstenot aprites ekonomikas principus, lai būtiski palielinātu atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo atkritumu apjomus.

VARAM izstrādātajā plānā raksturota pašreizējā situācija nozarē, kā arī izstrādāti rīcības virzieni un pasākumi, lai sasniegtu izvirzītos Vides politikas mērķus atkritumu rašanās samazināšanā, atkritumu dalītā vākšanā un pārstrādē, kā arī atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanā. Piedāvātie rīcības virzieni atbilst Eiropas Savienības (ES) izaugsmes stratēģijai Eiropas Zaļais kurss*, kā arī Jaunajam aprites ekonomikas rīcības plānam “Par tīrāku un konkurētspējīgāku Eiropu”**.

Plāns paredz veidot spēcīgākus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, tādējādi attīstot un palielinot atkritumu pārstrādes jaudas, kā arī paplašinot dalīti vākto atkritumu plūsmas, lai būtu iespējams atsevišķi nodot gan bioloģiskos atkritumus, un līdz 2025.gada 1.janvārim arī tekstilatkritumus. Plašāka dalītā vākšana ļaus virzīties uz atkritumu poligonos apglabājamā atkritumu daudzuma samazināšanu, lai līdz 2035.gadam poligonos tiktu apglabāti ne vairāk kā 10% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma (pašlaik tie ir vairāk kā 60%), savukārt pārstrādāti būtu vismaz 65 % no kopējā sadzīves atkritumu apjoma.

Līdzšinējo desmit reģionu vietā plānots izveidot piecus spēcīgus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, ievērojot administratīvi teritoriālas reformas rezultātu, un uz atkritumu poligonu bāzes izveidot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus. Plāns paredz līdz 2021.gada maijam noteikt jaunos atkritumu apsaimniekošanas reģionu robežas, lai reģionu pašvaldībās līdz 2022.gada beigām kopīgi izstrādātu reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus.

Visu pašreizējo atkritumu poligonu ekspluatācija tiks turpināta, bet tiks diferencēts poligonos veicamo atkritumu apsaimniekošanas darbību klāsts. Piemēram, poligonu teritorijā varētu veikt tādas atkritumu apsaimniekošanas darbības kā šķirošana, pāršķirošana, no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošana, atsevišķu atkritumu veidu pārstrāde, kā arī labošanas darbības un remontdarbi. Savukārt poligonos, kur ietilpība ir pietiekama un tas ir ekonomiski pamatoti, atkritumu apglabāšanas darbības varēs veikt arī turpmāk, bet lēmums par to būs jāpieņem atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībām.

Plāna izstrādes procesā veiktie pētījumi liecina, ka nozares attīstībai ir nepieciešami 548 milj. eiro publisko un privāto investīciju. ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā atkritumu apsaimniekošanas jomai un pārejai uz aprites ekonomikas modeli būs pieejami 103,53 milj. eiro. Pārējie finansējuma avoti ir komersantu, atkritumu radītāju un apsaimniekotāju ieguldījumi un maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu, kas tiek piemēroti, īstenojot principu – piesārņotājs maksā un ražotāju paplašinātas atbildības principu.

Nākamajā (2021.– 2027.gada) ES fondu plānošanas periodā plānots turpināt atbalstīt atkritumu pārstrādes attīstību valstī, t.sk., lai veicinātu otrreizējo izejvielu ieguvi, kā arī īstenot jaunu atbalsta virzienu aprites ekonomikas principu ieviešanai uzņēmējdarbībai, cita starpā paredzot atbalstu tehnoloģisko procesu uzlabošanai otrreizējo izejvielu izmantošanas veicināšanai vai slēgto resursu ciklu ieviešanai. Ievērojama daļa no šīm investīcijām ir plānotas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei.

"Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam" balstās uz VARAM publiskā iepirkumu “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.- 2028. gadam izstrādei”*** (IL/57/2020), kura izpildītājs  ir SIA “Geo Consultants”, multidisciplinārās ekspertu komandas veiktā pētījumu rezultātiem un izstrādātajiem priekšlikumiem. Plāns izmanto arī publiskā iepirkumu “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei” (IL/118/2019), kura izpildītājs  ir SIA “Gateway Baltics”, rezultātus. Pētījumu rezultāti ir publiski pieejami VARAM tīmekļa vietnē*****.

* Eiropas Zaļais kurss ir jauna ES izaugsmes stratēģija, lai radītu taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā (SEG) neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei.

** 2020.gada 4.septembrī MK apstiprināts “Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam”.

*** SIA “Geo Consultants”, 2020. Pētījums “Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021. - 2028. gadam izstrādei” (IL/57/2020), pieejams: https://www.varam.gov.lv/sites/varam/files/content/investiciju-vajadzibu-izvertejums-aavp-2021_2028-geoconsultants-2020.pdf

****VARAM tīmekļa vietnes adrese: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-vides-un-dabas-joma