Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

04.11.2008.

Pieņem Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu

Valdība šodien pieņēma Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2008.-2013.gadam. Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2008.-2013.gadam īstenošanai nepieciešami - 24 674 272 lati. Plānā paredzēts Liepājas reģionā veikt izgāztuvju rekultivāciju, izveidot atkritumu šķirošanas staciju Liepājā un atkritumu šķirošanas pārkraušanas staciju Saldū/Brocēnu novadā, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu Saldū/Brocēnu novadā.

Poligonā "Ķīvītes" plānots izbūvēt jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu inertajiem atkritumiem un optimizēt esošo energošūnu, ka arī optimizēt infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas, izbūvēt bioreaktoru.

Tāpat paredzēts uzbūvēt atkritumu dalītās vākšanas punktus un atkritumu dalītās vākšanas laukumus un izveidot celtniecības atkritumu pārstrādes centrus Liepājā poligonā "Ķīvītes" un Saldus/Brocēnu novadā.

Paredzēts izbūvēt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes centru Liepājā poligonā "Ķīvītes", izveidot izgāztuves "Šķēde" gāzes urbumu inventarizāciju un tamponēšanu, kā arī veikt vides kvalitātes monitoringu.

Kohēzijas fonda projektu apguvei "Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība" 2007.-2013.gada plānošanas periodam ir noteikts, ka atsevišķu aktivitāšu īstenošanā varēs piedalīties gan pašvaldības, gan pašvaldību kapitālsabiedrības, gan atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrības, kurām ir noslēgti līgumi ar attiecīgo pašvaldību.

Ir paredzēts, ka projektu iesniegumu konkurss tiks izsludināts trīs reizes plānošanas periodā no 2008. līdz 2013.gadam. Konkursus izsludinās divu gadu periodam.

Šodien valdība arī atzina par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumus Nr.869 "Noteikumi par Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.-2013.gadam", jo Kuldīgas un Saldus rajona pašvaldības nespēja vienoties par Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona izveidošanu, lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pasākumus šajā reģionā.

Vides ministrija, sadarbojoties ar attiecīgajām pašvaldībām, sagatavoja precizētu Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzot, ka plānā bez Liepājas pilsētas un Liepājas rajona, ir iekļautas Kuldīgas rajona pašvaldības un Saldus rajona pašvaldības.

Daiga Kļanska
LETA