Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!

Vides izglītība

Vides izglītība ir viens no veidiem, kā skaidrot vides aizsardzības jautājumus un panākt augstāku vides apziņas līmeni sabiedrības vidū. Vides izglītības ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija aizsargāt vidi.

Pasaules dabas resursu pašreizējā ekspluatācija nav ilgtspējīga. Sabiedrības labklājības pilnveidošana ir jāveido saskaņā ar vides saglabāšanu un aizsardzību. Jaunā vides paradigma atspoguļo patērētāju sabiedrības izraisītās vides degradācijas un klimata pārmaiņu negatīvās sekas mūsdienu pasaulē un aicina stiprināt zinātnes un izglītības sfēru, valsts pārvaldes, akadēmiskā, privātā un sabiedrības sektoru sadarbību ilgtspējīgās attīstības veicināšanā kā vietējā tā arī globālajā līmenī.

 

*  *  *

Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" ir izstrādājusi un izdevusi vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas, kas sniedz ieskatu problēmās un risinājumos, kas saistītas ar cilvēku radīto sadzīves atkritumu ietekmi uz pašu dzīves un apkārtējās vides kvalitāti. Tās uzdod jautājumus un atbild uz tiem, tās ļauj labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam.

 

Zaļās Jostas vides izglītības materiāli:

 

Buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!"

Buklets "Uzzini, izvēlies, piedalies!" sniedz ieskatu par atkritumu nodarīto kaitējumu mums un videi, ja tos izmetam dabā vai sadedzinām nepiemērotos apstākļos, par pārstrādei derīgiem atkritumiem un to pārstrādi Latvijā. Sniedz informāciju par atkritumu apsaimniekošanas reglamentējošiem dokumentiem, par dalīto atkritumu vākšanas sistēmu reģionos. Pašvaldību pienākumiem un atbildību organizējot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu savā novadā, kā arī atkritumu radītāju pienākumiem un atbildību iesaistoties vai neiesaistoties dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā savā dzīves vietā.

 

Buklets "Mainos es. Mainies tu. Mainās visa pasaule."

Bērnu grāmata "Draudzēsimies"

Bērnu grāmata "Draudzēsimies" radīta gan kā palīgmateriāls dabas zinību mācību priekšmetu apguvē, gan arī kā materiāls, ko izmantot audzināšanas stundās 1.- 4. klašu skolēniem. Grāmata "Draudzēsimies" ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.

Grāmatas autores "Latvijas Zaļās jostas" pārstāve Velga Vilciņa un Latvijas Vides fonda pārstāve Sandra Urtāne cer, ka "Draudzēsimies" būs lielisks palīgs skolotājām, kā arī pirmskolas iestāžu audzinātājām, mācot bērnus mīlēt un cienīt dabu.

Lai būtu draudzīgs pret vidi, pirmkārt ir jāšķiro atkritumi, ir ikdienā jāizvēlas videi draudzīgāki iepakojumi un preces. Taču to visveiksmīgāk var iemācīties no mazotnes, grāmatas atvēršanas svētkos uzsvēra I.Petrēvica, "L&T Hoetikas" pārstāve.

Grāmatu "Draudzēsimies" var aplūkot uzklikšķinot uz zemāk norādītajiem uzskaitījumiem:

Draudzesimies gramata

 

 

Darba burtnīca grāmatai "Draudzēsimies"

Grāmatai "Draudzēsimies" ir pievienota arī darba burtnīca, kurā bērni var modelēt situācijas un veidot savu skatījumu par to, kas patiesībā rada atkritumus, kas jādara, lai to būtu mazāk?

Darba burtnīcā ir dažādi aizraujoši uzdevumi un spēles: jāatmin krustvārdu mīkla, jāizgriež kartītes, uz kurām attēloti dažādi sadzīves atkritumi un tās sašķirojot, jāievieto atbilstošajos atkritumu konteineru lauciņos. Var uzzināt, kā no izlietota jogurta trauciņa izgatavot neparastu podiņu puķu stādam, bet no kurpju kārbas „kaķi”, kas pieskata dažādas sīkas sadzīves lietas, lai tās nepazustu. Ir arī citas idejas un padomi, kā it kā ārā metamas lietas pārvērst par derīgiem un interesantiem priekšmetiem. Darba burtnīca kopā ar grāmatu ir lielisks materiāls, ko skolotāji var izmantot mācību stundās, kas veltītas vides tēmām.

Burtnīca grāmatai „Draudzēsimies”

Burtnica

 

Īsfilma "Papīra ceļš"

Īsfilma “Papīra ceļš” papildinātā versija izdota 2008.gadā. Tā skatītājus iepazīstina ar papīra tālāko ceļu, kad tas nonācis šķiroto atkritumu konteinerī . Parāda tā pārstrādes un tālākas izmantošanas iespējas Latvijā.

 

Īsfilma "Bateriju ceļš"

Filmā "Bateriju ceļš' 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.

 

Īsfilma "Elektroiekārtu ceļš"

Izglītojoša īsfilma "Elektroiekārtu ceļš" ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.

 

Mācību grāmata "Cilvēks – Atkritumi – Vide"

"Zaļā josta" dāvināja visām Latvijas skolām grāmatu "Cilvēks – Atkritumi – Vide" (ISBN 9984-19-662-3).

Lai atbildētu uz visiem jautājumiem par dabu un cilvēku ietekmi uz dabu, būtu nepieciešami daudzu grāmatu sējumi. Tāpēc šajā grāmatā nav atbilžu uz visiem jautājumiem par to, kā un kāpēc, un vai vispār. Tomēr tā sniegs ieskatu atsevišķās problēmās un risinājumos, uzdos jautājumus un atbildēs uz tiem, kā arī ļaus labāk izprast, ko mēs katrs varam darīt – vai nedarīt, lai ietekmētu, uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu vidi, kurā dzīvojam. Ar grāmatas palīdzību dziļāk ielūkojamies problēmās un jautājumos, ar kuriem mēs visi sastopamies ikdienā.

Mācību grāmatā "Cilvēks-atkritumi-vide" ir šādas sadaļas: Ilgtspējīga attīstība, Ekoloģiskā pēda, "Siltumnīcas efekts", Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.

Ja vēlaties grāmatu lejuplādēt PDF formātā tad klikšķieniet uz zemāk esošā uzskaitījuma:

Macibu gramata

 

Rokasgrāmata vides izglītībā

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem Vides mācības apguvē, ka arī ieinteresētu ikvienu Latvijas jauno pilsoni rūpīgāk un ar lielāku izpratni izturēties pret apkārtējo vidi, tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem.

"Rokasgrāmata vides izglītībā" ir domāta ikvienam skolotājam, kuru interesē vides izglītības jautājumi un metodika, kā tos labāk pasniegt skolēniem.

Kā atzīst grāmatas autores, skolotājas Marija Grīnberga un Ligita Ridūze, Vides izglītība ir samērā jauna sadaļa mūsu valsts izglītības saturā. Mums tajā nav tik senu tradīciju un pieredzes, kā, piemēram, Ziemeļvalstīs. Izvērtējot vides izglītību Latvijā, jāsecina, ka tajā ir daudz "balto plankumu", pirmkārt, nav skaidras koncepcijas, kā šis priekšmets būtu apgūstams, kāda loma tajā ir atsevišķiem mācību priekšmetiem, nav arī izstrādāta saistība starp dažādiem izglītības posmiem. Patiesībā Vides mācības apguve lielā mērā atkarīga no katra konkrētā pedagoga ieinteresētības un zināšanām, kā arī pieejamiem materiāliem. Tieši šī iemesla dēļ tapusi "Rokasgrāmata vides izglītībā" skolotājiem.

Izdevums veidots, balstoties uz autoru 12 gadu darba pieredzi vides izglītībā un 5 gadu pieredzi, iesaistoties atkritumu apsaimniekošanas projektos. Abas grāmatas autores ir darbojušās gan kā vietējo, gan starptautisko projektu koordinatores. Grāmatas rakstīšanas procesā daudz izmantota Ziemeļvalstu izglītības un vides organizāciju pieredze, kā arī idejas no dažādiem Eiropas vides izglītības semināriem un konferencēm.

Tomēr grāmata ir tikai viens no zināšanu apgūšanas priekšnoteikumiem, jo jāmāk prast teoriju pielietot praksē.

Rokasgramata

 

Brochure "LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!"

Brochure "LEARN, CHOOSE, PARTICIPATE!" provides insight into the waste causes harm to us and to the environment if we throw in nature or burn in unsuitable conditions, about waste usable for recycling and recycling in Latvia. Provide information on waste management regulatory documents for separated waste collection system in the regions. Local government roles and responsibilities of the organization of the waste management system in their region, as well as the waste duties and responsibilities involved in or without the involvement of shared waste management system in the development of their place of residence.

 

Download the brochure

 

Raidluga "Kā ezis mežu izglāba"

2008.gadā, sadarbībā ar Latvijas radio tika izdota Kārļa Anitena radio pasaka bērniem "Kā ezis mežu izglāba" pēc grāmatas "Draudzēsimies" motīviem. Galvenā doma, kas izskan iestudējumā – veicināt bērnos izpratni par cilvēka un vides savstarpējo mijiedarbību, cilvēka atbildību par savas rīcības sekām, par dabas resursu taupīšanu un atkritumu šķirošanas un atkārtotas pārstrādes nozīmīgumu. Lugas varoņi stāsta, kā atkārtoti izmantot dažādus materiālus, no kuriem izgatavoti ikdienā lietojamie priekšmeti, kā pareizi sašķirot lietas, kas kļuvušas nederīgas. Ar raidlugas palīdzību tās autori vēlas veicināt bērnos izpratni par to, ka viņi ir daļa no viena vesela organisma. Mācot bērniem izturēties pret dabu ar cieņu, raidlugas autori vēlas radīt bērnos apziņu, ka cilvēks no dabas var ņemt tikai tik, lai tas nekaitētu pēc tam pašiem. Raidluga iespiesta CD formātā. Ja vēlaties radio pasaku noklausīties, lūdzu, klikšķiniet šeit. (radio pasaku var atvērt ar VLC media, 16.0 MB)

 

Trakas lietas par... vidi

Pateicoties "Zaļā josta", Latvijas vides aizsardzības fonda un Friends of the Earth EWNI atbalstam, Vides aizsardzības klubs sadarbībā ar Aliansi ilgtspējīgai attīstībai 2005. gadā ir uzsāka izglītojoši informatīvu kampaņu "Trakas lietas..."

Katru dienu mēs uzzinām arvien jaunus un satraucošus faktus par to, kas notiek ar mūsu planētu. Mēs uzzinām patiesi trakas lietas, kas vistiešākajā veidā skar mūs un var atstāt būtisku iespaidu uz mūsu veselību un dzīves kvalitāti kopumā. Tomēr ne vienmēr mēs esam gatavi paskatīties patiesībai acīs un sākt rīkoties. Lai sargātu vidi un rūpētos par dabu, līdz ar to arī par sevi, nav noteikti jāķēdējas pie kokiem vai jāveic līdzīgas visnotaļ atraktīvas, bet nedaudz ekstrēmas darbības. Reizēm vienkārši pietiek padomāt un mainīt kaut ko savā ikdienā.

Izglītojoši informatīvās kampaņas "Trakas lietas..." ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem ir izveidotas brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem, iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.

Trakas lietas

Grāmatā  „Traka lietas par... vidi” iekļautas šādas sadaļas: