Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

03.11.2009.

Kam ziņot par vides pārkāpumiem?

Šobrīd, kad krīzes apstākļos valsts vides aizsardzībai būtiski samazina līdzekļus, iedzīvotājiem jāņem groži savās rokās - jārūpējas un jāuzrauga apkārtējā vide. Vides aizsardzības klubs aicina katru Latvijas iedzīvotāju pievērst uzmanību tam, kas notiek jūsu apkārtnē un aizdomu gadījumā ziņot atbildīgajām valsts vai pašvaldību iestādēm vai zvanīt uz Vides aizsardzības kluba Zaļo telefonu 67226042.

Aicinām īpaši pievērst uzmanību, ja jūsu apkārtnē kāds grasās kaut ko būvēt un iedzīvotāji par to nav informēti, izplatās aizdomīga smaka, redzami lieli dūmi un ir aizdomas, ka tiek dedzināti atkritumi. Ja manāt, ka kaimiņš rada acīmredzamu piesārņojumu (zemei, gaisam, ūdenim), piemēram, piesārņo zemi ar neattīrītiem notekūdeņiem vai redzamas izbraukātas kāpas, pludmale, meži vai citas braukšanai nepiemērotas teritorijas, ja esat pamanījuši beigtus dzīvniekus vai zivis, tiek zāģēti vai cirsti koki, pazūd atkritumu konteineri vai šķiroto atkritumu konteineru nav vispār. Tāpat aicinām ziņot, ja jums ir zināmas nelegālas atkritumu izgāztuves pilsētā, laukos vai mežā, ja pamanāt ezeru vai upju aizbēršanu, kā arī, ja ir ziņas par malu zvejniecību vai medniecību.

Kā rīkoties, ja esat pamanījis kādu no augšminētajiem pārkāpumiem:

Aizdomas par nelegālu būvniecību - jānoskaidro pašvaldībā, vai ir būvatļauja, ja tās nav - jāsauc pašvaldības policija.

Notiek kāpu apbūve - jānoskaidro vietējā būvvaldē, vai būvniecība ir saskaņota. Ja ir aizdomas, ka likums šajā teritorijā netiek ievērots, var ziņot par to Vides aizsardzības klubā (VAK) un VAK, piesaistot ekspertus, veiks situācijas izmeklēšanu.

Tiek aizbērts ezers vai upe - tā kā katrs gadījums var būt individuāls un juridiski sarežģīts, tad var uzreiz vērsties Vides aizsardzības klubā.

Upē, ezerā vai jūrā tiek laisti neattīrīti notekūdeņi - jāziņo vietējai vides pārvaldei (šobrīd Latvijā tādas ir astoņas).

Nelegālas atkritumu izgāztuves pilsētā, laukos vai mežā - ja ir iespējams, šo vietu nofotografēt un izsaukt uz vietu valsts vai sabiedrisko vides inspektoru, lai tas uzraksta pārkāpuma protokolu vai aktu, kas tālāk tiks iesniegts attiecīgajā reģionālajā Valsts vides dienestā. Ja patiesi esat ieinteresēts savas vides tīrībā, pārkāpuma protokola vai akta kopija jānogādā arī vietējā pašvaldībā.

Dedzina atkritumus - daudzās pašvaldībās tā ir sodāma darbība, jo plastmasas, krāsu, riepu un citu ķīmisku savienojumu dedzināšana ir galvenais iemesls indīgās gāzes CO2 izplatībai, tādēļ nekavējoties jāzvana pašvaldības policijai.

Pazūd atkritumu konteineri vai šķiroto atkritumu konteineru nav vispār - jāgriežas vietējā pašvaldībā.

Izplatās aizdomīga smaka - ja smaka ir kodīga, izraisa elpošanas traucējumus vai sāk asarot acis, nekavējoties jāzvana policijai, pašvaldības policijai vai civilās aizsardzības nodaļai.

Izbraukātas kāpas, pludmale, meži vai citas braukšanai nepiemērotas teritorijas - jānofotografē pārkāpuma vieta tā, lai redzams arī transporta līdzeklis un tā numura zīme. Ja transporta līdzeklim ir reģistrācijas numura zīme, tad var ziņot ceļu policijai, reģionālajā Vides pārvaldē - vides inspektoriem vai Vides aizsardzības klubam - sabiedriskajiem vides inspektoriem. Bet, ja tie ir nereģistrētie transporta līdzekļi (piemēram, kvadricikli (līdz 50 cm3), tos diemžēl var sodīt, tikai pieķerot notikuma vietā, kopā ar valsts vai sabiedriskajiem vides inspektoriem, kuri drīkst sastādīt pārkāpumu protokolu vai aktu.

Jūsu dzīvesvietas apkārtnē tiek izcirsti vai izzāģēti koki - vispirms jānoskaidro vietējā pašvaldībā (Rīgā jāgriežas pie savas priekšpilsētas apstādījumu inspektora) vai ciršana ir saskaņota. Dažreiz ir saskaņota tikai zaru nociršana, bet tiek nocirsts viss koks. Pēc konsultācijas konkrētā gadījumā var vērsties Vides aizsardzības klubā.

Aizdomas par nelegālu koku izciršanu mežā - jāgriežas tuvākajā mežniecībā.

Aizdomas par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvnieku- jāziņo vietējai pašvaldībai vai biedrībai ``Dzīvnieku draugs``. Ja ievērojat beigtas zivis, tad jāzvana Latvijas makšķernieku asociācijai vai Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldei.

Maluzvejniecība un malu medības - par malu zvejniecību jāinformē Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori vai kāds no sabiedriskajiem zivju inspektoriem, kuri parasti sastopami vietējā makšķernieku sabiedriskajā organizācijā. Visu sabiedrisko zivju inspektoru saraksts atrodams mājas lapā www.dzivaisudens.lv. Par malu medībām jāinformē Valsts mežu dienests.

Kaimiņš rada acīmredzamu piesārņojumu (zemei, gaisam vai ūdenim) - ja nevēlaties sabojāt attiecības ar kaimiņu, varat ziņot par konkrēto gadījumu Vides aizsardzības klubam, kas attiecīgo lietu izpētīs.

Jebkurš iedzīvotājs var vērsties atbildīgajās valsts un pašvaldību iestādēs, lai noskaidrotu ar vidi saistītus jautājumus, jo, saskaņā Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvenciju ``Par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem``, sauktu par Orhūsas Konvenciju, visai vides informācijai jābūt atklātai un pieejamai.

Informāciju sagatavoja Elita Kalniņa,
Vides aizsardzības kluba viceprezidente
Mob. tel. 29374253 epasts - elita@vak.lv