Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

27.08.2014.

Pieņem saistošos noteikumus Mežaparka apsaimniekošanai un aizsardzībai

Saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka detalizētus apsaimniekošanas pasākumus konkrētam meža apgabalam, ievērojot katrai zonai un apakšzonai noteiktos apsaimniekošanas principus un saglabājamo dabas vērtību aizsardzības nosacījumus, noteiks Meža apsaimniekošanas plāns. Tā mērķis ir paredzēt detalizētus katra gada mežsaimnieciskos pasākumus, kuri nodrošina Mežaparka meža saglabāšanu kā priežu mežu ar tā bioloģisko daudzveidību, tostarp īpaši aizsargājamo sugu, aizsargājamo meža biotopu un bioloģiski vērtīgo meža teritoriju saglabāšanu, dendroloģisko vērtību un putniem un bezmugurkaulniekiem nozīmīgu vietu saglabāšanu.

Mežaparka teritorijā ir sastopami aizsargājami biotopi un vērtīgi dendroloģiskie stādījumi, piemēram, sarkanā ozola, parastā ozola, Eiropas lapegļu, parasto kļavu, parasto liepu un Veimuta priežu audzes. Tāpat šajā teritorijā pēc iespējas tiks saglabāti koki ar lielām - vairāk nekā 50 centimetru diametrā - putnu ligzdām, liela apmēra dobumaini un bioloģiski veci koki, kuru apkārtmērs ir lielāks par diviem metriem.

Ir izpētīts, ka Mežaparkā atrodas tādi aizsargājami bezmugurkaulnieki kā lielā krāšņvabole, lielais dižkoksngrauzis, kuprainā jeb svītrainā celmmuša, marmora rožvabole, vītolu slaidkoksngrauzis, priežu sveķotājkoksngrauzis, Mannerheima īsspārnis, garlūpas racējlapsene un starptautiski īpaši aizsargājamā suga - lapkoku praulgrauzis.

Parkā atrodami arī aizsargājami augi - gada staipeknis, smaržīgā naktsvijole un pļavas silpurene. Savukārt, lai nodrošinātu Mežaparka teritorijas aizsardzību, tajā tiks ierobežota mehānisko transporta līdzekļu kustība, nosakot īpašu kārtību, kādā Mežaparka apsaimniekotājs izsniegs atļaujas mehānisko transportlīdzekļu iebraukšanai un stāvēšanai. Noteikumi paredz, ka atļaujas izsniegs, lai nodrošinātu piekļuvi personas, kas atļauju pieprasījusi, nekustamajam īpašumam, deklarētajai dzīvesvietai vai darbavietai, lai nodrošinātu piekļuvi objektam, kurā persona, kas atļauju pieprasījusi, veic saimniecisko vai komercdarbību, vai tam ir noslēgts īres/nomas līgums par teritorijas, ēkas īri/nomu, gadījumos, kad tas nepieciešams īslaicīgai vai periodiskai kravas iekraušanai/izkraušanai vai preču piegādei Mežaparkā esošajiem tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas objektiem, gadījumos, kad teritorijā vai ēkā nepieciešams nokļūt, lai tur veiktu labiekārtojuma darbus, būvdarbus vai apkopi, lai nodrošinātu Mežaparka apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī, ja iebraukšana saistīta ar publiska pasākuma norises tehnisko nodrošināšanu vai vienreizējas komercdarbības veikšanu.

Noteikumi paredz arī, ka noteiktas zonas tiks atmežotas labiekārtojuma infrastruktūras un sporta iekārtu izbūvei. Tas neskars parka aizsargājamās zonas. Tāpat pēc noteikumu stāšanās spēkā meža un atsevišķu koku saglabāšana tiks izvērtēta, saskaņojot konkrētu būvprojektu. Katrai no parka zonām noteikumos minēts saglabājamais meža īpatsvara procents. Kā ziņots, Mežaparkā paredzēts izbūvēt daudzfunkcionālu sporta laukumu un jaunu bērnu pilsētiņu.

Mežaparks aizņem 395,08 hektārus. Mežaparka teritorija ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

Noteikumi stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".