Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

14.08.2018.

Pašvaldībām divarpus gadi bioloģisko atkritumu vietu ierīkošanai

 

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumā 2017. gadā veikto pētījumu “Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām” (SIA “Geo Consultants”), tika secināts, ka vidēji apdzīvotās vietās Latvijā bioloģiski noārdāmo atkritumu (turpmāk – BNA) īpatsvars kopējā sadzīves atkritumu plūsmā sastāda 39%.

 

Ņemot vērā Eiropas Savienības politiku atkritumu apsaimniekošanas jomā, Latvijai ir būtiski jāsamazina apglabājamo atkritumu apjoms poligonos, kā arī jāattīsta atkritumu dalītā vākšana un pārstrāde.

 

Direktīvā 2008/98/EK ir paredzēts noteikt termiņu, kad dalībvalstīm ir jāievieš obligāta BNA dalīta vākšana, t.i. līdz 2023. gadam. Lai izpildītu šo prasību, ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” (turpmāk – noteikumu projekts) paredzēts savlaicīgi noteikt, ka līdz 2020. gada 31. decembrim Latvijas pašvaldībām savā administratīvajā teritorijā jāievieš BNA dalīta vākšana.

 

Noteikumu projekts pilnveidos atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot būtisku poligonos apglabājamo atkritumu apjoma samazinājumu un veicinot BNA pārstrādi.

 

Esošais regulējums noteic, ka komersantiem, kas rada vai apsaimnieko būvniecībā radušos atkritumus, līdz 2020. gadam jānodrošina minēto atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde vai reģenerācija 70% apmērā no kopējā kalendāra gadā radītā šo atkritumu apjoma. Noteikumu projekts precizē, ka termiņš ir 2019. gada 31. decembris.