Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

07.09.2021.

VARAM tiešsaistes seminārā informēs par izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā

2021. gada 7. septembrī, plkst. 13:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē tiešsaistes semināru par plānotajām izmaiņām Atkritumu apsaimniekošanas likumā (AAL). Turpinot darbu pie kopējās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārskatīšanas un lai nodrošinātu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam paredzēto politikas mērķu ieviešanu, VARAM ir izstrādājusi likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (turpmāk – likumprojekts).

Ievērojot atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kurā prioritāte ir noteikta atkritumu rašanās novēršanai un radīto atkritumu daudzuma un bīstamības samazināšanu, kā arī AAL un  likumprojektā ietverto tiesību normu mērķi un saturu, VARAM ierosina grozīt AAL nosaukumu uz “Atkritumu rašanās novēršanas un apsaimniekošanas likums”.

Likumprojektā tiek noteikta kārtībā, kādā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, un  reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (RAAC) izveidošanas kārtība un funkcijas. Lai veicinātu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam paredzēto pasākumu ieviešanu, likumprojektā ietvertas prasības par maksas par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu noteikšanu. Tāpat arī noteiktas prasības ražotāju atbildības sistēmas piemērošanai attiecībā uz nolietoto riepu un tekstila atkritumu apsaimniekošanu.

Administratīvā sloga samazināšanai paredzēts atcelt licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai, un noteiktas darbības, kuru veikšanai nav nepieciešama atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Likumprojektā  paredzētas Valsts vides dienesta (VVD) tiesības samazināt finanšu nodrošinājuma apmēru konkrētos gadījumos. Paredzēts paplašināt VVD kompetenci attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas kontroli, nosakot iespējas VVD veikt kontrolpirkumus un ierosināt slēgt interneta vietnes un domēnus, kuros atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus piedāvā personas, kuras nav saņēmušas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. VVD ir paredzētas tiesības neizsniegt atkritumu apsaimniekošanas atļauju personām, kuras ir administratīvi sodītas par atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu pārkāpumiem.

Likumprojektā ir  paredzēts nodalīt administratīvo atbildību par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā attiecībā uz pašvaldības saistošo noteikumu prasību piemērošanu un par līgumu neslēgšanu ar pašvaldības izraudzītu atkritumu apsaimniekošanas komersantu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Aicinām iepazīties ar izstrādāto likumprojektu un piedalīties informatīvajā pasākumā. Lūdzam informēt par savu dalību līdz 6. septembra plkst. 18.00, rakstot uz e-pasta adresi: ilze.donina@varam.gov.lv.

Izstrādātais likumprojekts ir pieejams VARAM tīmekļvietnē sabiedriskajai apspriešanai līdz 13.septembrim. https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/pazinojums-par-lidzdalibas-iespejam-likumprojekta-grozijumi-atkritumu-apsaimniekosanas-likuma-izstrades-procesa