Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

27.10.2021.

Apstiprināti Ministru Kabineta noteikumi tekstilmateriālu un sadzīves bīstamo atkritumu dalītai vākšanai

Rīga, 2021.gada 26.oktobrī Ministru kabinetā (MK) apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais noteikumu projekts “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”. Noteikumu projekts veicinās sadzīves atkritumu dalītās savākšanas attīstību, paredzot, ka no 2023.gada pašvaldībām un atkritumu apsaimniekotājiem būs jānodrošina tekstilmateriālu dalītā savākšana, bet no 2024.gada – sadzīves bīstamo atkritumu dalītā savākšana. 

Ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!): “Latvijā 2020.gadā izveidoti aptuveni 5000 dalītās vākšanas punkti un aptuveni 90 atkritumu šķirošanas laukumi, kuru skaits turpina pakāpeniski pieaugt. Tuvākajos gados šajos laukumos varēsim šķirot arī tekstilatkritumus un sadzīves bīstamos atkritumus. Taču minēto mērķu sasniegšanai svarīga ir pašvaldību loma un sadarbība ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ko veicinās arī reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru izveide, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam noteiktajam. Veidojot reģionālos atkritumu apsaimniekošanas centrus, tiks veiktas nepieciešamās sistēmiskās izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas institucionālās sistēmas organizācijā, īstenojot aprites ekonomikas principus.” 

Noteikumu projekts nosaka sadzīves atkritumu dalītās savākšanas mērķus, kā arī sadzīves atkritumu un būvniecības atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķus. 

Pašreiz spēkā esošie MK noteikumi Nr.184 paredzēja, ka līdz 2019.gada 31.decembrim ir jānodrošina, ka tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādāti vai materiālu reģenerācija veikta 50% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Savukārt šodien MK apstiprinātais noteikumu projekts paredz, ka šis atkritumu apjoms pakāpeniski pieaugs no 55% 2025.gadā līdz 65% 2035.gadā. 

Tātad ir noteikts, ka līdz 2035.gadam tiek sagatavoti atkārtotai izmantošanai vai pārstrādāti 65% no radītajiem sadzīves atkritumiem. Piemēram, 2020.gadā tika nodrošināta 48% radīto sadzīves atkritumu pārstrāde Latvijā vai citās valstīs, savukārt būvniecības atkritumu pārstrāde un materiālu reģenerācija jānodrošina 70% apmērā. Piemēram, 2019.gadā 84% būvniecības atkritumu tika pārstrādāti vai izmantoti izrakto tilpju aizbēršanai. 

Tāpat noteikumu projektā ir ietvertas prasības atkārtotai izmantošanai paredzēto atkritumu un pārtikas atkritumu daudzuma noteikšanai.

Lai atvieglotu vai uzlabotu atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai citas reģenerācijas darbības, atkritumus vāc dalīti un nesajauc ar citiem atkritumiem vai citiem materiāliem, kam ir atšķirīgas īpašības. Noteikumi paredz, ka pašvaldība sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotājiem, kas izraudzīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu, organizē dalītu sadzīves atkritumu savākšanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām.

Noteikumu projekts ir nepieciešams, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīva 2018/851/ES, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, prasību pārņemšanu Latvijas normatīvajos aktos. 

@VARAM,26.10.2021.