Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!
 

13.06.2022.

Paziņojums par paredzētās darbības «Jaunu apglabāšanas šūnu izveide, būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorijā Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā» ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: «Jaunu apglabāšanas šūnu izveide, būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorijā Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā».

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA «Getliņi EKO» (reģ. nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121; tālruņa numurs 67317800, e-pasta adrese info@getlini.lv).

Paredzētās darbības vieta: cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorija Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Ropažu novada Stopiņu pagastā.

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 6. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/7 «Par ietekmes uzvidi novērtējuma procedūras piemērošanu».

2021. gada 10. maijā ir izsniegta programma Nr. 5-03/7 ietekmes uz vidi novērtējumam jaunu apglabāšanas šūnu izveidei cieto sadzīves atkritumu poligona «Getliņi» teritorijā Stopiņu novadā.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA «Geo Consultants» projektu vadītāja eksperte Inga Gavēņa (tālruņa numurs 29545377, e-pasta adrese inga.gavena@gmail.com) Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 30. jūnija līdz

2022. gada 30. jūlijam

 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā:

1) SIA«Geo Consultants»tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv;

2) Stopiņu novada domē Ulbrokā, Institūta ielā 1A;

3) Ropažu novada pašvaldības būvvaldē Ulbrokā, Institūta ielā 1;

4) Salaspils novada domē Salaspilī, Līvzemes ielā 8.

 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu ietekmes uzvidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formātā (attālināti) no 2022. gada 11. jūlija līdz 15. jūlijam. Tiešsaistes videokonference notiks 11. jūlijā plkst. 17.00 (pieejas saite 8. jūlijā tiks publicēta tīmekļa vietnē www.geoconsultants.lv). Laika posmā no 11. jūlija līdz 15. jūlijam SIA «Geo Consultants» tīmekļvietnē tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, rakstot uz e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23 (tālruņa numurs 67321173, faksa numurs 67321049, e-pasta adrese vpvb@vpvb.gov.lv, interneta vietne www.vpvb.gov.lv).