Sveicināti vortālā www.atkritumi.lv!

Bīstamie

Elektriskās un elektroniskās iekārtas

Elektriskās un elektroniskās iekārtas (veļas mašīnas, televizori, ledusskapji, dažādas virtuves iekārtas u.c.)

Elektriskās un elektroniskās iekārtas – iekārtas, ko darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, un iekārtas elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādei un mērīšanai, kas konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltu maiņstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai, un kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām kategorijām.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas uzskatāmas par atkritumiem, ieskaitot visas to sastāvdaļas, detaļu blokus un palīgmateriālus, kuri ir attiecīgās iekārtas daļa brīdī, kad iekārta kļūst par atkritumu.

Mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, kuri radušies mājsaimniecībā vai citur, ja tie īpašību un daudzuma ziņā pielīdzināmi mājsaimniecībā radītajiem elektriskajiem un elektroniskajiem atkritumiem.

EEI pieder pie videi kaitīgo preču grupas.

Elektrisko un elektronisko ierīču un iekārtu vidū ir mazas un lielas mājsaimniecības preces, informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju iekārtas, apgaismes ierīces un tādas patēriņa preces kā radio aparāti, televizori, videokameras un Hi-Fi sistēmas. Šīs iekārtas ir izgatavotas no daudziem dažādiem arī bīstamiem materiāliem un sastāvdaļām. Pamatā iekārtas sastāv no vairākiem kombinētiem pamatelementiem, piemēram shēmas plates, kabeļi un stieples, liesmas slāpētāju saturošas plastmasas, dzīvsudraba releji, tādas displeja iekārtas kā katodstaru lampas un šķidro kristālu ekrāni, akumulatori un baterijas, apgaismošanas ierīces, kondensatori utt. Pie videi nedraudzīgajām vielām šajās sastāvdaļās pieder atsevišķi smagie metāli (dzīvsudrabs, svins, kadmijs un hroms) un halogenētas vielas (hlorfluorogļūdeņraži, polihlorbifenili, polivinilhlorīdi un bromēti liesmas slāpētāji).

Kāpēc EEI jānodod pārstrādei?

Ledusskapjos un saldētājiekārtās kā aukstuma aģentu izmantoja freonu kas ir kaitīga viela. Nonākot brīvā dabā freoni noārda ozona slāni, kas zemi pasargā no saules ultravioletā starojuma. 1995.gada maijā Latvija ratificēja 1985.gada 22.marta Vīnes konvenciju (Par ozona slāņa aizsardzību), kā arī šīs konvencijas 1987.gada 16.septembra Monreālas protokolu „Par ozona slāni noārdošajām vielām”, kas nosaka termiņus, kādos jāsamazina un jāpārtrauc ozona slāni noārdošo vielu (OSNV) ražošana, patēriņš, imports un eksports, kā arī termiņus, kādos jāveic šo vielu izņemšana no saimnieciskās aprites. Pašlaik ozona slāņa noārdīšanās vairs neprogresē, tomēr ozona slānis turpina noārdīties, jo pārsvarā visām šīm kaitīgajām vielām ir ļoti lēns noārdīšanās process – dažām pat 70 gadi. To, protams, turpina veicināt arī tas, ka ne visas ozonam kaitīgās vielas ir izņemtas no aprites – pašlaik plānots, ka tas varētu notikt līdz 2025.gadam, lai gan laika grafiki protokola ietvaros var arī mainīties. Zinātnieki prognozē, ka ozona atveseļošanās process varētu sākties ap 2059. gadu. Arī citas, elektrisko vai elektroniskās iekārtu pamatelementu sastāvā esošās vielas, atrodoties vidē brīvā veidā, dažādu ārējo vides faktoru iedarbības rezultātā, sāk sadalīties un kaitīgās vielas var nonākt augsnē, gruntsūdeņos un vēlāk – cilvēka organismā radot patoloģiskas izmaiņas atsevišķu orgānu darbībā, izraisot ļaundabīgos audzējus un dažādas mutācijas, kas var ietekmēt arī nākamās paaudzes. Piemēram, svins var radīt nervu sistēmas bojājumu un kaitīgi ietekmēt sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī nieres. Kadmijs skar arī aknu darbību un var izraisīt smadzeņu bojājumus.

Sīkāku informāciju var iegūt šeit.

Kā atbrīvoties no EEI?

Atbrīvoties no elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem var tos nogādājot uz tuvāko pieņemšanas punktu, vai, ja Jūs iegādājaties jaunu iekārtu, tad saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu:

  • Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs nodrošina mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanu izveidotajā savākšanas sistēmā bez maksas.
  • Komersantam, kas piegādā jaunas mājsaimniecības elektriskās vai elektroniskās iekārtas tieši to lietotājam, jānodrošina mājsaimniecības elektrisko vai elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšana, neprasot par to samaksu, ja attiecīgā iekārta ir līdzīga tipa un veikusi tādas pašas funkcijas kā piegādātā iekārta.

 


Parādīt kartē pieņemšanas vietas